Insatsområde 1

Samverkan, delaktighet och värdskap.

Samverkan, delaktighet och värdskap

Insatsområde 1 innefattar samverkan; delaktighet och värdskap. Ett öppet samhälle där alla har möjlighet att vara delaktiga, påverka och bidra till utveckling är en viktig faktor för utveckling. Framtidens Leader Skellefteå Älvdal måste få sin prägel av unga människor och nyinflyttade från olika trakter och länder. Då unga människor ges ökade möjligheter att påverka och skapa framtidens Leader Skellefteå Älvdal ökar chansen att de känner sig stolta över sin hembygd och vågar tro och satsa på den.

Ett gott värdskap är viktigt för att attrahera fler invånare. Integration och värdskap är sammankopplat. Många av de som flyttar hit har sin bakgrund i andra länder och kulturer. Med ökade kunskaper om gott värdskap och andra kulturer underlättas att nyinflyttade känner sig välkomna och snabbt får kännedom om och blir en del av lokalsamhället. Här finns gott om plats för fler människor, både fysiskt, i arbetslivet och i sociala sammanhang. Med nya människor följer också kompetens, nya synsätt och nya idéer som berikar vårt område.

Insatsområde 1 inrymmer projekt som bidrar till samverkan, delaktighet och värdskap genom:

  • fler och nya sätt att ta tillvara engagemang och idéer i alla åldrar och över organisationsgränser
  • att ungdomar och unga vuxna är delaktiga i utvecklingen och känner att de kan påverka den
  • ett bättre värdskap för att möta människor
  • att nyinflyttade snabbare får kännedom och blir en del av lokalsamhället
  • att stärka identitetsskapande processer och synliggöra olika perspektiv
  • utveckling av framtidens format för ideell verksamhet

Insatsområden

Insatsområden utgör strategins verktyg och anger inom vilka områden som utvecklingsinsatserna ska ske. Insatserna utgår från genomförd SWOT-analys, enkät samt från områdesbeskrivning. Utifrån identifierat behov finns det ytterligare två insatsområden. Dessa är; fritid och boende samt hållbarhet, lokalt utbud och entreprenörskap.