Insatsområde 2

Fritid och boende

Fritid och boende

Insatsområde 2 innefattar fritid och boende. I Leader Skellefteå Älvdal finns förutsättningar för livskvalitet i många bemärkelser. Det behövs insatser som underlättar att bo på landsbygden och som gör bygden attraktiv. Lokalbefolkningens stolthet och tilltro till sin bygd är en trovärdig och effektiv marknadsföring gentemot besökare och potentiella inflyttare.

I en attraktiv bygd behövs insatser som bidrar till ökad social sammanhållning, ökad trygghet och en meningsfull fritid. Föreningslivet har en betydande del i arbetet med aktiviteter och mötesplatser.

Insatsområde 2 inrymmer projekt som bidrar till fritid och boende genom:

  • utveckling av attraktiva boende- och livsmiljöer
  • att eller utveckla sociala och inkluderande mötesplatser
  • att stärka och utveckla utbudet av aktiviteter
  • att ta tillvara och tillgängliggöra natur- och kulturresurser

Insatsområden

Insatsområden utgör strategins verktyg och anger inom vilka områden som utvecklingsinsatserna ska ske. Insatserna utgår från genomförd SWOT-analys, enkät samt från områdesbeskrivning. Utifrån identifierat behov finns det ytterligare två insatsområden. Dessa är; samverkan, delaktighet och värdskap samt hållbarhet, lokalt utbud och entreprenörskap.