Strategi

”Idéer ges plats när vi tillsammans skapar världens bästa vardag med allt så nära” så lyder visionen i Leader Skellefteå Älvdals lokala utvecklingsstrategi 2023–2027.

Leader Skellefteå Älvdals utvecklingsstrategi

Varje leaderområde är en egen organisation med egen utvecklingsstrategi. Omkring 160 personer har varit delaktiga i förarbetet. Ideell, privat och offentlig sektor samarbetar i genomförandet av utvecklingsstrategin. Den utgör styrdokument för prioritering och urval av projekt som bidrar till att uppfylla strategins mål och vision. Arbetet sker genom leadermetoden och med stöd av Landsbygdsfonden.

Så här lyder målen i Leader Skellefteå Älvdals lokala utvecklingsstrategi

Idéer ges plats genom olikheter och utvecklingskraft

Vi tar tillvara ideella krafter och engagemang. Tillsammans skapar vi en välkomnande miljö för den som har en idé. Området går före i omställningen mot ett hållbart samhälle med utvecklingskraft.

Målet stimulerar miljövård och gemensamma klimatåtgärder vilket bidrar till unionens miljö- och klimatrelaterade mål i enlighet med målen inom den europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Världens bästa vardag med ett aktivt liv

Vardagen är enkel och inbjudande för invånare och besökare. En aktiv fritid med ett brett utbud där attraktiva boendeformer erbjuds i en trygg miljö. Kulturarvet vårdas, brukas och utvecklas.

Målet bidrar till att landsbygdsområdets socioekonomiska strukturer förbättras i enlighet med målen inom den europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling genom att människor ges likvärdiga möjligheter och förutsättningar att växa upp, leva och verka samt åldras. 

Allt är nära med ett lokalt och hållbart utbud

Vi har goda förutsättningar att behålla och utöka servicen lokalt och på distans. Det är nära mellan människor, till kultur, fritid, natur och jobb. En digital infrastruktur samt ett väl fungerande och hållbart transportsystem knyter ihop stad och landsbygd.

Målet bidrar till att främja en smart, motståndskraftig och diversifierad jordbrukssektor för livsmedelstryggheten i enlighet med målen inom den europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling genom att fokusera på det cirkulära skapas vinster för individ, organisation och landsbygd. 

Låt oss tillsammans möta identifierade behov och nå uppsatta mål genom Leader! Leader Skellefteå Älvdal behöver dig och din organisation, för nya idéer och projekt som skapar nya: Heltidstjänster, företag, tjänster, mötesplatser, fritids- och kulturverksamheter, bostadslösningar, nätverk och samarbeten.

Projekten ska även ge möjlighet för invånare i våra landsbygder att ta del av förbättrad tillgång till tjänster och infrastruktur.

Din idé ska passa in i någon av dessa tre insatsområden

INSATSOMRÅDE 1 
Samverkan, delaktighet och värdskap

Ett öppet samhälle där alla har möjlighet att vara delaktiga, påverka och bidra till utveckling är en viktig faktor för utveckling. Framtidens Leader Skellefteå Älvdal måste få sin prägel av unga människor och nyinflyttade från olika trakter och länder. Då unga människor ges ökade möjligheter att påverka och skapa framtidens Leader Skellefteå Älvdal ökar chansen att de känner sig stolta över sin hembygd och vågar tro och satsa på den.

Ett gott värdskap är viktigt för att attrahera fler invånare. Integration och värdskap är sammankopplat. Många av de som flyttar hit har sin bakgrund i andra länder och kulturer. Med ökade kunskaper om gott värdskap och andra kulturer underlättas att nyinflyttade känner sig välkomna och snabbt får kännedom om och blir en del av lokalsamhället. Här finns gott om plats för fler människor, både fysiskt, i arbetslivet och i sociala sammanhang. Med nya människor följer också kompetens, nya synsätt och nya idéer som berikar vårt område.

INSATSOMRÅDE 2
Fritid och boende

Insatsområde 2 innefattar fritid och boende. I Leader Skellefteå Älvdal finns förutsättningar för livskvalitet i många bemärkelser. Det behövs insatser som underlättar att bo på landsbygden och som gör bygden attraktiv. Lokalbefolkningens stolthet och tilltro till sin bygd är en trovärdig och effektiv marknadsföring gentemot besökare och potentiella inflyttare.

I en attraktiv bygd behövs insatser som bidrar till ökad social sammanhållning, ökad trygghet och en meningsfull fritid. Föreningslivet har en betydande del i arbetet med aktiviteter och mötesplatser.

INSATSOMRÅDE 3
Hållbarhet, lokalt utbud och entreprenörskap.

Insatsområde 3 innefattar hållbarhet, lokalt utbud och entreprenörskap. I Skellefteå Älvdal finns rika resurser i vår natur och vårt kulturarv. Det finns goda förutsättningar att utveckla nya företag och unika besöksanledningar. Insatser som stimulerar entreprenörskap och bidrar till ett stärkt lokalt utbud genom nya produkter, tjänster och besöksanledningar baserade på områdets naturliga resurser och förutsättningar.

För att ytterligare stärka Leader Skellefteå Älvdal behövs ett långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete. Det kan ske genom ökad samverkan mellan olika grupper och aktörer i samhället och omvärldsbevakning.

Strategin i pdf

Leader Skellefteå Älvdals utvecklingstrategi finns som populärversion, en kortversion som snabbt ger en överblick.

Ta även gärna del av Leader Skellefteå Älvdals utvecklingstrategi i sin helhet. Hämtas som pdf.