LEADERMETODEN

Leadermetoden bygger på samarbete, lokala initiativ och lokala förutsättningar. Metoden introducerades inom EU 1991. Landsbygdsutveckling av just din plats genomförs mest effektivt av dig som bor och verkar här.

Vad är leadermetoden?

Leader är en förkortning av den franska meningen Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale. Vilket betyder samordnade aktiviteter för ekonomisk utveckling på landsbygden. Med framgång har metoden vuxit, spridits och används idag i tusentals lokala utvecklingsområden i EU, på landsbygden, i tätorter och i kust- och vattenmiljöer. Lokal förankring, samsyn och stort lösningsfokus gör metoden till ett skarpt verktyg för reell utveckling. Detta ger ett smörjmedel som möjliggör och startar erforderliga processer.

Ideellt engagemang

Ideellt engagemang handlar om att människor samlas kring en idé och samarbetar för att uppnå något som de tycker är viktigt. När detta sker skapas förutsättningar för hållbara och attraktiva områden. Men även om samarbetet och viljan att utveckla finns, däremot kanske pengarna inte alltid gör det. Då kan leadermetoden vara en möjlighet för landsbygdsutveckling.

Leaderområdet Skellefteå Älvdal

Landsbygdsutveckling genom leadermetoden drivs i geografiskt avgränsade områden (kallat leaderområde), detta för att hålla ett starkt lokalt fokus. Leaderområdet Skellefteå Älvdal ligger i norra Västerbotten och omfattar de geografiska kommunerna Malå, Norsjö och Skellefteå med undantag för Skellefteå centralort. Det finns 40 leaderområden i Sverige, och räknar du dem i hela EU så är det över 3 500.

Besök Leader Sverige för ytterligare information om leadermetoden och andra leaderområden i Sverige.