DRIFTSPROJEKT

Leader Skellefteå Älvdals driftsprojekt

Om projektet

Driftsprojektet är den operativa verksamhet som sköts av verksamhetskontoret. Kontoret består av anställd personal som på styrelsens uppdrag genomför verksamheten. Detta sker i enlighet med den lokala utvecklingsstrategin, styrelsens intentioner och de regelverk som är knutna till programmet. De ansvarar även för att informera om leader och sprida den lokala utvecklingsstrategin till de som bor och verkar i området. Viktigt att den anställda personalen har den kunskap och kapacitet som behövs för att genomföra och nå de mål som finns i den lokala utvecklingsstrategin.

Projektledning, administration, kommunikation och ekonomi är exempel på kompetenser som är viktiga för att verksamheten bedrivs på ett korrekt och effektivt sätt. Kunskap om leadermetoden och kunskaper kring de olika regelverk som finns är av största vikt. En annan viktig roll för verksamhetskontoret är att hjälpa och stötta projektägare från projektansökan till projektavslut. Det ska alltså finnas en kontinuerlig dialog mellan verksamhetskontoret och projektägarna under projekttiden. Dialogen bidrar till att projekten når de mål, resultat och effekter som eftersträvas. Inom driftsprojektet arbetar vi med genomförande av utvecklingsstrategin för Leader Skellefteå Älvdal.

Vi ska genom leadermetoden arbeta med utveckling inom vårt geografiska område som innefattar, kommunerna Norsjö, Malå och Skellefteå. Utvecklingsstrategin ligger till grund och styr styrelsens arbete med prioritering och urval av ansökningar. Vi arbetar med partnerskap, underifrånperspektiv och kommunikation. Avslutningsvis arbetar vi för att uppfylla målen i Leader Skellefteå Älvdals utvecklingsstrategi bl a genom att bevilja projekt som bidrar till utvecklings-strategins måluppfyllelse.

Projekt

”Verksamhetskontoret hjälper och stöttar projektägare från ansökan till projektavslut.”

Om projektet

Projektperiod
2023-2027

Projektägare
Leader Skellefteå Älvdal ideell förening

Projektledare
Verksamhetsledare rekryteras
Monica Marklund är tillförordnad tills vidare
070-5747357
info@skellefteaalvdal.se

Webb och sociala medier
leaderskellefteaalvdal.se

Om projektet

Driftsprojektet är Leader Skellefteå Älvdals operativa verksamhet som sköts av ett verksamhetskontor.

Om finansiering

33 % övrigt offentligt stöd
10 562 304 kronor

Total finansiering
32 006 982 kronor

Stödet består av finansiering från EU, staten och övrig offentlig medfinansiering från Malå, Norsjö och Skellefteå kommun samt Region Västerbotten

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden