Insatsområde 3

Hållbarhet, lokalt utbud och entreprenörskap.

Hållbarhet, lokalt utbud och entreprenörskap

Insatsområde 3 innefattar hållbarhet, lokalt utbud och entreprenörskap. I Skellefteå Älvdal finns rika resurser i vår natur och vårt kulturarv. Det finns goda förutsättningar att utveckla nya företag och unika besöksanledningar. Insatser som stimulerar entreprenörskap och bidrar till ett stärkt lokalt utbud genom nya produkter, tjänster och besöksanledningar baserade på områdets naturliga resurser och förutsättningar.

För att ytterligare stärka Leader Skellefteå Älvdal behövs ett långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete. Det kan ske genom ökad samverkan mellan olika grupper och aktörer i samhället och omvärldsbevakning.

Insatsområde 3 inrymmer projekt som bidrar till hållbarhet, lokalt utbud och entreprenörskap genom:

  • hållbara produkter, tjänster, arbetstillfällen och besöksanledningar skapas och utvecklas
  • innovativa lösningar som ökar förutsättningarna för resurseffektiv och hållbar landsbygdsutveckling
  • att bredda användandet av den digitala infrastrukturen
  • ökad användning av hållbara lösningar

Insatsområden

Insatsområden utgör strategins verktyg och anger inom vilka områden som utvecklingsinsatserna ska ske. Insatserna utgår från genomförd SWOT-analys, enkät samt från områdesbeskrivning. Utifrån identifierat behov finns det ytterligare två insatsområden. Dessa är; samverkan, delaktighet och värdskap samt fritid och boende.